• Founder VIETNAM VDB CONSULTING;
  • 20 năm kinh nghiệm Quản trị Nhân sự
  • Chuyên gia cố vấn, tư vấn thực tiễn Quản trị nhân sự